Polityka bezpieczeństwa informacji

   1. Administratorem danych osobowych jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki (adres: ul. Retoryka 7, 31-108 Kraków, adres e-mail: biuro@ryszardterlecki.pl, tel. 12 421 47 76) (zwany dalej: „Administratorem”).
   2. Dane osobowe, przekazane Administratorowi przez Podmioty zewnętrzne,w celach, określonych w ust. 6, będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (zwanym dalej: „Rozporządzeniem”) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
   3. Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są przede wszystkim: zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), realizacja prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) lub wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).
   4. Przez realizację prawnie uzasadnionych interesów rozumie się podejmowanie czynności zmierzających do zagwarantowania lub zabezpieczenia możliwości wykonania przysługujących uprawnień, przede wszystkim poprzez zmierzanie do podjęcia lub podejmowanie przed właściwymi podmiotami odpowiednich czynności, działań oraz środków, w tym także zapewnienie możliwości wykazania przysługiwania tychże uprawnień, a także ochrony i zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami prawnymi określonych zdarzeń czy czynności.
   5. Zakres oraz rodzaje kategorii danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora są uzależnione od konkretnej sprawy przedstawionej przez Podmiot zewnętrzny i zdeterminowane potrzebami, wynikającymi z podejmowania i realizacji celów, o których mowa w pkt. 6). Najczęściej będą to: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery telefoniczne, adresy e-mailowe.
   6. Przetwarzanie danych osobowychodbywa się w celach związanych z podejmowaniemoraz realizacją przez Administratora oraz jego BiuroPoselskie czynności, działań orazśrodków w ramach przedstawionychprzez Podmioty zewnętrzne spraw, w tym przekazywania spraw według właściwości czy podejmowania interwencji poselskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
   7. Przedstawione Administratorowi dokumenty oraz dane osobowe będą przechowywane, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, przez okres zdeterminowany potrzebami podejmowaniaoraz realizacji czynności, działań oraz środków, o których mowa w ust. 6, a także interesem prawnym Administratora. Wraz z zakończeniem działalności Biura Poselskiego Administratora całość dokumentacji, obejmująca również dane osobowe,zostanie przekazana do Archiwum Sejmu, gdzie będzie przechowywana na zasadach określonych w odrębnych regulacjach.
   8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują uprawnienia do:
    1) dostępu do danych osobowych,
    2) sprostowania danych osobowych,
    3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    4) usunięcia danych osobowych,
    5) przeniesienia danych osobowych,
    6) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   a realizacja tychże uprawnień nastąpi bez zbędnej zwłoki, przy czym w przypadkach przewidzianych prawem, Administrator zachowuje uprawnienia do odmowy realizacji wymienionych uprawnień.
   9. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia tejże zgody, przy czym w przypadkach przewidzianych prawem, Administrator zachowuje uprawnienia do odmowy realizacji rzeczonego uprawnienia.
   10. W związku z podejmowaniemoraz realizacjąprzez Administratora czynności, działań oraz środków, o których mowa w ust. 6, przedstawioneAdministratorowi kopie dokumentów, zawierające dane (w tym dane osobowe), mogą być przekazywaneprzez Administratora właściwym podmiotom (w tym organom władzy publicznej oraz organom administracji publicznej).
   11. Podmiot zewnętrzny przekazujący Administratorowi kopie dokumentów oraz dane w nich zawarte (w tym dane osobowe) do przetwarzania w celach, określonych w ust. 6,oświadcza, iż jestuprawniony do dysponowania nimi, w tym przekazywania ich, a poprzez to nie dochodzi do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani dóbr osobistych podmiotów trzecich oraz wyraża zgodę na ich przekazywanie przez Administratora właściwym podmiotom, o czym mowa w ust. 10.
   12. Przekazanie danych osobowych przez Podmiot zewnętrzny Administratorowi jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie określonych danych osobowych może uniemożliwić podjęcie oraz realizację przez Administratora oraz jego Biuro Poselskie czynności, działań oraz środków, o których mowa w ust. 6.
   13. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także profilowania.